Цени строителство

Често получаваме запитвания по телефон или имейл , на които клиенти искат да им предоставим цена за груб строеж или цена за довършителни работи.
Истината е , че така общо няма кой да предскаже стойността на строителството или ако се даде цена то тя би била спекулативна. Всяка сграда (при къщите е още по-силно изразено) има своята идентичност и стойността на грубия строеж зависи от редица фактори като местоположение , достъпност , проектантски решения , наклон на терена , вид на почвата , наличие на сутерен , вид на покрива и други фактори. По-долу ще разгледаме как и до каква степен тези фактори влияят на цената на строителството .
Местоположение. Важно за цената на строителството е мястото (парцела) , на който ще се строи. Голямо значение оказват наличието в близост на имота на бетонови възли, разтоварища за земни маси и отпадъци , кариери за инертни материали , строителни борси и др.
Достъпност и наличие на инфраструктура. Това е особено важен въпрос , тъй като в много ситуации инфраструктурата изостава спрямо развитието на даден район. Необходимостта от това да се прокара път , канализация , водопровод , електропровод или пък да се изгради трафопост може да доведе до значителна инвестиция на средства , която драстично би променила цената за квадратен метър на сградата особено в случаите когато тя е по-малка (като строителство на еднофамилна къща например).
Наклон на терена и наличието на подпорни стени. Често инвеститори подмамени от по-ниската цена на даден имот , започват строителство в парцел с голяма денивелация. Имали сме не малко случаи в практиката , в които подпорните стени и опитите да бъде изравнен даден терен са по-скъпи отколкото инвестицията в самата къща . Това силно влияе на крайната цена на строителството и съответно на цената на квадратен метър РЗП.
Почви и дълбочина на фундиране. От геоложкия доклад за даден парцел става ясно какви са почвените слоеве , тяхната дебелина и носимоспособност и наличието на подпочвени води , наличието на валуни , морени и подземни реки . В зависимост от това конструктора взема решение за вида на фундирането , дълбочината му , както и необходимостта от укрепване на изкопа. Вида на фундирането , укрепването на изкопите и водочерпенето сериозно влияят на цената за грубия строеж.
Проектантски решения. В стремежа си да придадат уникалност , а и съобразявайки се със спецификата на терена проектантите често „разчупват“ своите сгради. Голямо влияние върху цената на строителството оказва технологичността в изпълнението на една сграда. Етажността , повтаряемостта , наличието на големи конзоли и еркери , височината на етажите и вида на покрива (плосък , скатен , озеленен , използваем и т.н.) са все фактори които определят цената на строителството.
Други фактори. В крайната цена за груб строеж трябва да се включат и други непреки разходи като временно строителство (огради ,временно ел. захранване , помещения за охрана и работници) , охрана , консумативи (ток , вода) , административни такси , надзор , проектантски хонорари за авторски контрол и др.
Написаното до тук се отнася най-вече за цената на грубия строеж. В довършителните работи нещата седят още по-сложно. Там решенията и вариантите за изпълнение на определени видове дейности са безбройни. Те зависят не само от решенията на проектантите , но и от желанията и способностите на крайния потребител (клиента) и могат да бъдат доста различни.
Може да се напишат още доста фактори определящи цената на строителството, но това не е най-важното. От написаното по-горе би трябвало да се разбере защо няма една обща окрупнена цена за груб строеж , цена за довършителни работи или цена за строителство до ключ.
Важно е когато инвеститора започва даден обект да има яснота за бюджета , който му е необходим за да стигне до край с начинанието. Затова когато при нас постъпи запитване за цена ние се запознаваме в детайли с проекта и с количествените сметки и се опитваме да предадем на клиента една максимално изчерпателна количествено-стойностна сметка за да се доближим максимално до крайната цена на строителството.
И последно , но не и по важност от много голямо значение е сравнението на различните оферти да се извършва от компетентен специалист , който да е запознат с обема и обхвата на проекта и да ги съпостави с дейностите описани в офертите.