ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТИ

Инженерингът е сложна съвкупност от разнородни дейности осъществявани в определена последователност с цел изграждане или реконструиране на даден строителен обект.
Изпълнителят (контракторът) на инженерната операция се задължава да осъществи всички дейности по хода на инженерния цикъл (проучване, проектиране, доказване на икономическата целесъобразност, строителство, монтаж, пускане в експлоатация), включително предаването на обекта в пълна степен на готовност за нормална експлоатация. Клиентът получава ключа от готовия обект.
Чрез проектантския екип и инженерния си персонал, както и със специализираните си работници „ОПТИМАЛСТРОЙ ООД“ може да предложи на своите клиенти пълна реализация на проектите им.