ГРУБ СТРОЕЖ НА СГРАДИ

Под „груб строеж на сгради” се разбира построяването на конструкцията на дадена сграда или съоръжение. В зависимост от предназначението си конструкциите се делят на архитектурни и инженерни. Архитектурните конструкции са жилищните или общестените сгради, а инженерните конструкции са пътищата, язовирите, мостовете и други съоръжения със специално предназначение.
Грубия строеж на една сграда може да се раздели на различни етапи или на отделни елементи, които са части от сградата. Елементи на сградата са нулевият цикъл (най-общо казано построяването до котата на терена), носещата конструкция, покрив. Много често към грубия строеж се причисляват и елементи от архитектурния проект на дадена сграда като стенното ограждане (особено в случаите когато се изпълняват зидарии), хидроизолации, покриви, топлоизолации (като част от детайла на покрива).
Грубият строеж на сгради включва и всички мероприятия свързани с организирането на строежа – направа на временни пътища, изграждането на складови помещения и помещения за работници, санитарни помещения, временно ограждение, временно електрозахранане, временна организация на движението. Тези дейности най-общо се наричат временно строителство.
Като етапи на грубия строеж може да се разглеждат изкопа, фундаментите, сутеренните стени, междуетажните плочи по различни коти, покрива и др.
„Оптималстрой“ ООД разполага със собствена материална база включваща лека механизация, инвентарни кофражи, скелета, транспортни средства, както и необходимият инженерно-технически персонал и специализирани бригади за да гарантира изпълненнието на поетите обекти в срок.